Общи условия

ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Долупосочените общи условия имат за цел за изясняване и регулиране на отношенията между БЪДИС БГ ЕООД представлявана от лицето Георги Готев, със седалище: гр. Бургас, ж.к. Славейков, бл. 188, ет.1, ап.М2, наричано за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин www.buddies.bg .

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА Чл. 2. Съгласно изискванията на Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите, по-долу са упоменати данните за Доставчика, както следва:

Наименование на Доставчика: БЪДИС БГ ЕООД

ЕИК 206696050

Седалище и адрес на управление

Държава: БЪЛГАРИЯ
Област: Бургас, Община: Бургас
Населено място: гр. Бургас, п.к. 8000
ж.к. Славейков, бл. 188, ет. 1, ап. М2

Управител – Георги Готев

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 2.БЪДИС БГ ЕООД  е електронен магазин, с интернет адрес БЪДИС БГ ЕООД, чрез който Ползвателите могат да осъществяват споразумения за покупко-продажба и доставка на предлаганите от електронния магазин стоки, включително и да извършват следните действия:

  1. Регистриране и създаване на персонален клиентски профил за преглеждане и закупуване на продуктите предлагани от БЪДИС БГ ЕООД и ползване на допълнителни услуги, предлагани от фирмата;
  2. Да осъществяват контакти по електронен път свързани със сключването на договорни отношения с БЪДИС БГ ЕООД  чрез страницата на БЪДИС БГ ЕООД, която се намира в Интернет;
  3. Да осъществяват търговски споразумения за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
  4. Да осъществяват различни разплащания свързани с осъществените договори с  Онлайн магазин buddies.bg съобразявайки се с поддържаните от БЪДИС БГ ЕООД  методи на разплащане.
  5. Да се информират за предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН нови стоки;
  6. Да се информират за продуктите, характеристиките им, цените и начина за тяхната доставка;
  7. Да се осведомяват за правата си, произтичащи от закона за защита на потребителите и закона за електронна търговия, чрез страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;

 Надзорни органи, отговарящи за защита на потребителите:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. “Иван Евстатиев Гешов” № 15, тел. (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Emailkzld@government.bg,kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл.” Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24, факс: 02 / 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22. Уеб сайт: www.kzp.bg

Чл. 3. Доставчикът се задължава да гарантира правата на Ползвателите и доставката на стоките, съобразно буквата на закона и условията приети в практиката, и съобразени с потребителското и търговското право.

Чл. 4. (1) Ползвателите сключват споразумение за осъществяване на покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез профила на Доставчика, достъпен на интернет адреса му www.buddies.bg , или друго средство за комуникация от разстояние.

(2) Съгласно споразумението сключено между Доставчика и Ползвателите за покупко-продажба на продукти, Доставчикът е длъжен да достави и прехвърли стоките на избрани от Ползвателя чрез сайта www.buddies.bg .

(3) Ползвателят е длъжен да плати на Доставчика парично възнаграждение за доставените стоки съобразявайки се с условията, описани в www.buddies.bg и настоящите общи условия. Сумата е в размера на цената, на стоките, обявена от Доставчика на интернет адрес www.buddies.bg .

(4) Доставчикът се задължава да достави всички стоки избрани от Ползвателя в срок и съобразно условията, обявени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно описаните тук общи условия.

Чл. 5. (1) Ползвателят и Доставчикът приемат, че всички споразумения и разплащания между тях, свързани с изпълнението и сключването на договор за покупко-продажба, могат да бъда извършени по електронен път и чрез електронни споразумения, съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Приема се, че всички електронни заявки, направени от Ползвателите на сайта, са направени от лицата, упоменати в данните, представени от Ползвателя при регистрация на сайта. Заявленията се приемат за валидни, ако Ползвателят е въвел съответно името и парола си за достъп до профила си в сайта.

ПРАВИЛА НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕНИЯ МАГАЗИН

Чл. 6. (1) За да може да използва услугите на www.buddies.bg при осъществяване на споразумения за покупка на стоки, Ползвателят трябва да използва своите име и парола за достъп до профила си. Това се прави в случаите, когато електронният магазин изисква регистрация.

(2) Ползвателя сам определя името и паролата, с които да регистрира своя клиентски профил. Това става чрез попълване на формуляр за регистриране на профила по електронен път на сайта на Доставчика.

(3) Ползвателят декларира, че е запознат с настоящите общи условия и се задължава да ги спазва още при попълването на своя клиентски профил. Това става чрез натискане на бутоните „Да, приемам“ и „Регистрация“.

(4) Доставчикът от своя страна се задължава да потвърди съществуването на индивидуален клиентски профил на Ползвателя, като потвърди неговата регистрация на сайта. За целта се изпраща писмо с информация за активиране и потвърждаване на регистрацията, чрез изпращане на уведомително писмо на електронната поща, предоставена от Ползвателя.

Потвърждаването на регистрацията от Получателя се осъществява чрез активирането на линк в писмото, който да уведоми Доставчика, че извършената регистрация е потвърдена. След получаване на потвърждението е създаден клиентски профил на Ползвателя и между него и Доставчика могат да се сключват търговски споразумения или други договорни отношения.

(5) Задължение на Ползвателя е при регистрация да предостави реални и актуални данни. Освен това е задължен сам да актуализира данните, които е посочил при регистрацията си, ако настъпи промяна в тях.

(6) Ако регистрацията на Ползвателя се извърши чрез уеб социална мрежа или друга мрежа, за страна в договорните отношения се приема лицето, което е титуляр на профила, употребен за регистрацията. Освен това, Доставчика получава правото да получи достъп до данните на Ползвателя, за идентифициране на последния в съответната мрежа.

Чл. 7. (1) Електронен адрес. Двете страни приемат, че посоченият електронен адрес, който Ползвателя посочва при регистрацията си като ползвател на сайта, както и всеки следващ адрес, който бива посочен от Ползвателя, като форма за контакт между него и Доставчика, е „основен електронен адрес“, по смисъла на общите условия на БЪДИС БГ ЕООД.

Ползвателят е напълно свободен да промени своя Основен контактен електронен адрес по всяко време, като същевременно уведомява Доставчика за тази промяна, чрез заявка за промяна.

(2) Промяна на електронния адрес

Ако постъпи заявление за смяна на основния електронен адрес за контакт, Доставчикът е длъжен да изпрати съобщение за потвърждение на промяната. Съобщението се изпраща до Ползвателя на посочения нов основен електронен адрес, а едва след неговото потвърждение, чрез активирането на линк, изпратен в писмото на Доставчика. Едва след това промяната се приема за валидна.

(З) Сигурност

С цел гарантиране на сигурността, Доставчикът в най-кратки срокове информира Ползвателя, че е променен Основния електронен адрес за контакт, чрез електронно писмо, адресирано до основния електронен адрес на Ползвателя, преди промяната му съгласно ал. 2.

(4) Доставчикът не е отговорен пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.

(5) Доставчикът има право да поиска от Ползвателя да използва Основния контактен електронен адрес в определени случаи.

Условия ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 8. (1) Ползвателите използват предимно страницата www.buddies.bg  за покупка и сключване на търговски отношения с Доставчика за покупка или продажба на предложените от Доставчика стоки в БЪДИС БГ ЕООД.

(2) Договорът се сключва на български език.

(3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, описани на адрес www.buddies.bg

(4) Ползвателя се приема като страна по договора с Доставчика чрез данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния клиентски профил на Ползвателя. За избягване на съмнение, това са данните, с които е създаден клиентски профил на Ползвателя при Доставчика.

(5) Доставчикът се задължава да осигури на интернет страницата си, средства, които технически да установят и поправят грешките при въвеждане на информация, преди да бъде осъществено сключването на договора между двете страни.

(6) Договорът се счита за сключен между двете страни веднага след извършване на регистрация на Ползвателя в сайта на Доставчика.

(7) Доставчикът е задължен изрично да уведоми Ползвателя за сключването на това договорно споразумение. Уведомяването се извършва по електронен път.

(8) Потвърждението и изявлението за сключването на договора между двете страни се смятат за осъществени, след като адресатите получат уведомления и достъп до тях.

(9) Доставчикът е задължава да достави стоките на посочения от Ползвателя адрес, като не носи никаква отговорност, ако предоставените за доставка данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 9. Доставчикът и Ползвателя осъществяват договорни споразумения за покупко-продажба на стоки, следвайки следната процедура:

(1)Регистрация.

Ползвателят създава свой профил чрез регистрация в Електронен магазин и предоставя необходимите данни за контакт и доставка на Доставчика.

(2) Заявяване на стоки

Заявяването на стоки става чрез влизане в системата за поръчки на Електронен магазин съответно с име и парола за идентифициране.

Избирането на стоките, предлагани от Електронен магазин става чрез добавянето им към списък със стоки за покупка;

(3)Получаване и доставка на стоките

Получаването и доставката на стоките от Ползвателя се извършва чрез предоставяне на данни за доставката, упоменаване на начина и момента на плащане на покупката и потвърждаване на поръчката;

ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 10. Правилата в раздел VI от настоящите общи условия се прилагат от Доставчика спрямо Ползватели, които съгласно личните данни предоставени за сключване на споразумението за покупко-продажба при регистрирането си в www.buddies.bg, се приемат като потребители съобразно Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година, отнасящи се до защитата на потребителите по отношение на договорите от разстояние.

Чл. 11. (1) Характеристиките на стоките, които се предлагат от Доставчика, са уточнени в профила на всяка стока, на сайта www.buddies.bg .

(2) Всички цени на стоките са с включени данъци. Сумата е описана на всяка стока на сайта www.buddies.bg .

(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, не е включена в цената на стоките.

(4) Плащането се извършва с наложен платеж при доставка или предварително с карта.

Чл. 12. УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ И ДОСТАВКА

(1) Начини на плащане:

(1.1) Плащане с карта, чрез ВПОС на Банка ДСК. Оналйн магазина не пази информация за Вашите карти, с които извършвате плащането. В случай на отказ от стока възстановяването на сумата е по същата банкова карта, с която е извършено плащането.

(1.2) Плащане с наложен платеж, при доставка.

(2) Поръчката на продукт не е гаранция за нейната доставка. Необходимо е да получите потвърждение на нейната обработка и изпращане.

(3) Срок на доставка – от 1 до 3 работни дни след потвърждаване на поръчката, в зависимост от населеното място. Държим да отбележим, че максимално бързата доставка е наш приоритет и се стараем всички поръчки да бъдат потвърдени и изпратени в рамките на деня или следващия работен ден. В случай, че поръчка постъпи при нас в неработен ден, то тя се обработва в първия работен ден.

(4) За поръчка над 89 лв. доставката до офис на Спиди е  БЕЗПЛАТНА за цялата страна и се осъществява в рамките на до 2 работни дни.

(5) Доставка до офис на Спиди или до адрес на клиента се заплаща от потребителя, съгласно преференциални тарифни условия между Спиди и БЪДИС БГ ЕООД.

(6) Изпратените артикули са с възможност за преглед.

(7) След отказ от получаване на пратката, сумата за връщане е за сметка на клиента, съгласно тарифите на Спиди.

Чл. 13. ПРАВО НА ОТКАЗ НА ПОРЪЧАНИ ПРОДУКТИ

При поръчан продукт, имате право на отказ от покупката и да я върнете в рамките на 14 дни, при следните условия:

(1) За да върнете продукт, трябва да попълнете формуляра за отказ, публикуван по-долу или се свържете с представител на Онлайн магазин buddies.bg на тел: 0878887477 или на e-mail адрес: store@buddies.bg .

(2) Продуктът или опаковката му да не бъдат повредени, стоката да не е носена, изцапана или третирана с препарати.

(3) Стоката се връща със Спиди и за сметка на изпращача.

(4) Сумата за покупката ще ви бъде изпратена по БАНКОВ ПЪТ в рамките на 7 работни дни, след получаване на стоката и проверка на нейната цялост.

Чл. 14. ПРАВО НА ЗАМЯНА НА ПРОДУКТИ

(1) В случай, че закупената от вас стока не ви удовлетворява, можете да я замените в рамките на 2 работни дни, след като сте я получили, при следните условия:

(2) За да извършите замяната попълнете формуляр за връщане, публикуван по-долу или се свържете с представител на Онлайн магазин buddies.bg на тел: 0878887477 или на e-mail адрес: store@buddies.bg.

(3) Замяната ще да бъде извършена, едва след като получите телефонно или писмено потвърждение за смяна на закупената стока.
(4) Стоката се връща със Спиди и за сметка на изпращача.

(5) Заменената стока трябва да бъде доставена с неповредена опаковка, да не е носена, да не е прана, или третирана с препарати, да няма следи от миризми или замърсявания по нея. Няма да се приемат върнати продукти, които не отговорят на горепосочените условия.

Чл. 15. Закупената стока може да бъде приета за замяна, само при следните обстоятелства:
(1) В срок от два дни след извършване на покупката трябва да уведомите служителите на www.buddies.bg, че искате да върнете закупената от вас стока.

(2) Върнатата стока трябва да бъде доставена с неповредена опаковка, да не е носена, да не е прана, или третирана с препарати, да няма следи от миризми или замърсявания по нея. Няма да се приемат върнати продукти, които не отговорят на горепосочените условия.

(3) Може да поискате замяна на стоката в случай, че имате проблем с размера или искате да смените продукта с друг артикул. Замяната се извършва според изброените по-горе изисквания, като таксите за доставка са за сметка на клиента.

(4) В случай, че искате да върнете някоя стока, но не желаете да замените продукта с друг, може да се възползвате от предложението ни за ваучер за покупка. Той ще бъде на стойността на вече закупения от вас артикул и ще важи за следващото ви пазаруване при нас.

VII.ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ СА ПУБЛИКУВАНИ ТУК

VIII. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ (1) www.buddies.bg  има право да променя настоящите общи условия като се задължаваме междувременно да уведомим всички, които имат регистрация в магазина ни.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 16. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с БЪДИС БГ ЕООД могат да бъдат прекратени в следните случаи:

– Ако една от страните в договора обяви несъстоятелност или ликвидация.

– По взаимно съгласие — само в случай, че то бъде потвърдено в писмен вид;

– Едностранно. Задължително се уведомява с предизвестие всяка от двете страни, при неспазване на задълженията на другата страна;

– Когато при обективно невъзможни обстоятелства, едната или другата от страните не е в състояние да изпълни задълженията си;

– В случай че държавни органи прибягнат до изземване или запечатване на оборудването;

– Ако Ползвателя заличи регистрацията си в сайта на www.buddies.bg. Въпреки това, ако има сключени, но неизпълнени споразумения за покупко-продажба, към момента на закриване на регистрацията, те остават в сила и подлежат на изпълнение.

– В случай че бъде упражнено право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 18. В случай на недействителност на някои от разпоредбите от общите условия, това не може да води до обявяване на целия договор за недействителен.

За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

Полезни връзки

КЗП – Стандартен формуляр за упражняване право на отказ при online покупки (kzp.bg)

Решаване на потребителски спорове на Европейската комисия – https://ec.europa.eu/consumers/odr

Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на БЪДИС БГ ЕООД – www.buddies.bg.